Utagawa Kuniyōshi
Minamoto no Yorimitsu (Raiko). C. 1820

Wood-block print
350x234 mm
A.2601
Show more

Utagawa Kuniyōshi

1797–1861